Kích thước: 52 x 67 x 79

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 20 x 17 x 119

Loại gỗ: Nhai Bách

Kích thước: 62 x 32

Loại gỗ: Tử Đàn Đỏ

Kích thước: 30 x 20 x 30

Loại gỗ: Nhai Bách

Kích thước: 50 x 40 x 50

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 23 x 16 x 35

Loại gỗ: Nhai Bách

Kích thước: 89 x 42 x 70

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 88 x 36 x 185

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 127 x 67 x 127

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 120 x 48 x 78

Loại gỗ: Sồi

Kích thước: 180 x 200

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 22 x 15 x 33

Loại gỗ: Nhai Bách

Kích thước: 200 x 42 x 57

Loại gỗ: Gõ

Kích thước: 160 x 200

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 46 x 40 x 100

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 80 x 35 x 156

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 42 x 42 x 75

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 200 x 72 x 42

Loại gỗ: Gõ

Kích thước: 60 x 48 x 45

Loại gỗ: Gõ

Kích thước: 107 x 61 x 127

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 127 x 69 x 127

Loại gỗ: Gụ

Kích thước:

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 140 x 61 x 210

Loại gỗ: Gõ

Kích thước: 100 x 50 x 52

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 120 x 37 x 86

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 180 x 45 x 50

Loại gỗ: Gõ

Kích thước: 51 x 38 x 168

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 88 x 48

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 154 x 67 x 77

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 40 x 20 x 70

Loại gỗ: Nhai Bách

Trang sau >

1/8