Ming Style

Các sản phẩm đồ gỗ phong cách đời Minh

Kích thước: 80 x 32 x 165

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 132 x 81 x 75

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 52 x 29 x 139

Loại gỗ: Mun

Kích thước: 98 x 28 x 100

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 40 x 66

Loại gỗ: Nhai Bách

Kích thước: 143 x 81 x 75

Loại gỗ: Cẩm

Kích thước: 106 x 41 x 83

Loại gỗ: Gõ

Kích thước: 130 x 45 x 79

Loại gỗ: Gõ

Kích thước: 140 x 47 x 87

Loại gỗ: Gõ

Kích thước: D110 x H75

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 160 x 67 x 77

Loại gỗ: Gõ

Kích thước: 43 x 119

Loại gỗ: Nhai Bách

Kích thước: 98 x 28 x 127

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 120 x 50 x 76

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 38 x 38 x 97

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 100 x 30 x 115

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 107 x 36 x 79

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 30 x 20 x 37

Loại gỗ: Nhai Bách

Kích thước: 123 x 50 x 65

Loại gỗ: Trinh Nam

Kích thước: 148 x 48 x 71

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 85 x 46 x 182

Loại gỗ: Gõ

Kích thước: 43 x 97

Loại gỗ: Nhai Bách

Kích thước: 22 x 25

Loại gỗ: Nhai Bách

Kích thước: 32 x 23 x 50

Loại gỗ: Nhai Bách

Kích thước: 28 x 36

Loại gỗ: Nhai Bách

Kích thước: 128 x 30 x 79

Loại gỗ: Gụ

Kích thước: 50 x 31 x 80

Loại gỗ: Gụ

Trang sau >

1/1